top of page

Dansk-muslimsk Manifest

 

Hvad gør vi med islam og muslimerne? Dette spørgsmål hjemsøger mere end noget andet det nationale danske åndsdyb og har gjort det i flere årtier nu. Indlejret i de endeløse debatter, der omhandler spørgsmålet, gemmer sig frygt, fascination og foragt. Ud vælder dybe, uforklarlige følelser, drømme og mareridt om en usikker fremtid, tvivl på om muslimerne nogensinde kan blive, og vil være, en del af det danske stammefællesskab. Og ønsker vi overhovedet at de skal være det? 

Hvad gør vi som muslimske danskere? Vaklende, splittede og spraglede leder vi efter svar, mange af os anden, tredje eller fjerde generation efter migranter. Her har vi vores hjem, job, boliger, relationer, drømme, liv - her er vores børn, vi selv, født. Vi er danskere i vores eget land, men får vi nogensinde rigtigt hjemme her? Kan vi, og tør vi, træde fuldbyrdigt ind fællesskabet af danskere? 

 

Islam har over et halvt århundredes historie i Danmark og er en nævneværdig del af det danske samfund og Danmarks nyere historie. Denne bogs centrale budskab er at Islam og muslimer er kommet for at blive og ønsker fuldbyrdigt at være en del af Danmark. Samtidig er vi som samfund som helhed og som muslimer i særdeleshed nødt til at se i øjnene at der er store udfordringer, som vi er nødt til at adressere. 

 

Som Danmarks største religiøse minoritet har muslimer et ansvar for at være med til at forme samfundet i en frugtbar retning og værne om den stærke sammenhængskraft, der kendetegner det danske folk og dansk historie. Denne bog er henvendt danske muslimer uafhængig af baggrund, alder, etnisk ophav, køn, sekterisk tilhørsforhold og grad af religiøsitet. Den italesætter gennem 40 manifest-punkter centrale emner og begreber vedrørende muslimers selvforståelse og rolle i det danske samfund. Hensigten er at forny det sprog vi som samfund bruger når vi snakker om og forsøger at forstå islam, for derigennem at søge nye veje, muligheder og måder, hvorpå vi kan tænke og leve islam i Danmark. Hensigten med bogen er åbent at italesætte og afsøge ofte svære spørgsmål og problemstillinger, som vi erkender ikke altid at kende svarene på, men som vi samtidig mener vi er nødt til at forholde os til og åbne op for. Vi sigter således mod at iværksætte en større indefrakommende frigørelse af danske muslimer; frigørelse fra negative diskurser, usunde kulturelle praksisser, fordomme og tabuer. Vi er forpligtede til at gøre vores elskede føde- og fædreland, vores hjem, til et trygt, frit og blomstrende sted for alle. 

 

For at finde frem til en mere harmonisk modus operandi for samfundet som helhed end den nuværende, er det imidlertid bydende nødvendigt at den store ikke-muslimske majoritet også deltager i disse refleksioner - ærligt, realistisk og konstruktivt. At de rækker hånden ud, sænker paraderne og finder modet til at udfordre egne fordomme og stereotyper - både negative og positive - vedrørende muslimer og islam. Manifestet er derfor også henvendt disse og inviterer således alle til at byde ind i eftersøgningen på en mere bæredygtig fremtid vedrørende islam og muslimer i Danmark. Med udgangspunkt i troen på at det kan lade sig gøre. Vores ideologiske udgangspunkt er, at islam er en pluralistisk religion og at muslimsk religiøsitet kan antage mange forskellige former og variationer. Den islamiske tradition er righoldig og der er sjældent kun én utvetydig opfattelse af komplekse etiske og praktiske spørgsmål fra et islamisk perspektiv. Islamisk religiøsitet forandrer sig på mange måder i forhold til samfund og historisk kontekst, og i forhold til en persons alder og erkendelsesniveau. Islam er en religion, der kan begrebsliggøres og bliver forstået på mange forskellige måder, og som derfor skaber mening for forskellige folk og i forskellige kontekster på vidt forskellig facon. Vores udgangspunkt er ikke en intention om at forandre eller lave om på islam, men derimod et ønske om at afsøge de muligheder vi som danske muslimer har i forhold til at forstå og finde mening i islam i en dansk nutidig kontekst.     

 

Bogen er inddelt i fem overordnede temaer: Samfund og Identitet; Køn og Familie; Etik, Spiritualitet og Eksistens; Tabuer og Udfordringer; Det Religiøse Liv. Denne inddeling er valgt for overskuelighedens skyld. Hvert af bogens 43 manifest-punkter åbner for en diskussion om de forhold vi mener er mest påtrængende og nødvendige at tage under behandling. Selvom manifest-punkterne til dels er både normative og retningsgivende, er de samtidig en opfordring til refleksion såvel som konkret handling. Hvert punkt stiller implicit spørgsmålene: Hvad kan jeg som person gøre anderledes? Hvordan vil vi som muslimer skabe den nødvendige forandring i praksis? 

 

Til hvert punkt i manifestet hører en kort historie. Disse korte fortællinger, små noveller om man vil, illustrerer nogle af de spændinger, dilemmaer og problemstillinger de forskellige punkter i manifestet belyser og efterstræber at åbne op for. Hvor manifest-punkterne forholder sig til islams lære på et mere abstrakt og ideelt plan, og udstikker en overordnet religiøs-spirituel og moralsk-etisk retning for muslimske danskere, peger mini-novellerne ind i en langt mere broget og forvirrende levet muslimsk virkelighed. Vi har valgt at gøre det på denne måde i anerkendelse af fortællingens forvandlende dynamik, fordi mennesker tænker og oplever fortællinger anderledes end rent teoretiske fremstillinger. Fortællinger skaber empati, inviterer indenfor i personlige tanke- og livsverdener, belyser personlige menneskelige erfaringer, og skaber derved medmenneskelig forståelse og adgang på et helt andet niveau. Samtidig mener vi, at fortællingerne har et andet potentiale i forhold til at skabe diskussion og samtale. De små fortællinger afdækker menneskeskæbner, følelser og livsbaner, personlige dilemmaer og udfordringer, der knytter sig til de enkelte temaer i manifestet. Endelig giver de små fortællinger adgang til islam som en levet, nutidig virkelighed med alt hvad dette indebærer af følelser, refleksioner, forvirring og tabuer.     

 

Alle navne er fiktive og fortællingerne er ligeledes i udgangspunktet fiktive. I fortællinger, der læner sig op af rigtige menneskers livsbane er disses identitet tilsløret for at bibeholde anonymitet. Vi håber fortællingerne kan afføde indsigt og indblik af en mere holistisk psykologisk karakter, at de kan være en slags voyeuristiske skitser af danske muslimers livsverdener og religiøsitet. 

Flere af fortællingerne er kontroversielle og åbner for emner og temaer, der er tabuiserede og svære at tale om. Kortnovelle-formen og fiktionen, mener vi, skaber et rum for at tale om disse svære emner, som ellers er næsten umulige at få en åbenhjertig samtale om. Vi håber at de kan bidrage til nye diskussioner og kritisk tænkning for alle i samfundet med interesse i kulturmøder, religion, mennesker og samfund. på uddannelsesinstitutioner, moskeer, ungdomsforeninger, mm. 

 

Hvert manifest-punkt og novelle er ligeledes omkranset af et par koranvers, der kaster lys over punktets forbindelse til de religiøse grundtekster. Hensigten med korancitaterne er dels at indhylde manifestet religiøs legitimitet, dels at inddrage åbenbaringens sprog, lære og poesi i samtalen om de ofte spændingsfyldte emner. Vores udgangspunkt er netop at de hellige tekster har en fortsat relevans i forhold til at bringe spirituel og praktisk vejledning til menneskelivet, at koranen kan kaste lys over menneskelivets facetter og forviklinger på tværs af tid og sted. De udvalgte koranvers er langtfra de eneste med relevans for emnet, men er nøje udvalgt for på bedste vis at give indblik i koranens univers og dens kompatibilitet med den nutidige danske konteksts bredere eksistentielle udfordringer. Koranversene står således som en åben, nøgtern inspirationstekst, der inviterer læseren til selv at reflektere og søge mere viden. Koranen bliver på den måde en central nøgle til at opdage og forstå manifestet. Vi har bevidst fravalgt at inddrage det store korpus af ahadith fordi tanken bag manifestet ikke er at formulere en teologisk-argumenterende tekst, men derimod en for alle læsere tilgængelig tekst til ny opdagelse, diskussion, indsigt og eftertanke.     

 

Allah er Guds personlige navn, som bruges af muslimer verden over. Vi bruger det synonymt med Gud, som også benyttes af danske muslimer på daglig basis.

bottom of page